Máy tính giá trị Pip

Công cụ tính giá trị pip của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giá trị trên mỗi pip bằng loại tiền tệ cơ bản mà bạn chọn. Hãy nhớ rằng, việc tính toán giá trị mỗi pip là điều bắt buộc đối với chiến lược quản lý rủi ro của bạn!
Tìm hiểu giá trị pip của bạn dưới đây.

Swap Long:
Swap Short:
Median Spread:
Required margin:
0.00
Pip Value:
0.00
Swap Long:
0.00
Swap Short:
0.00